Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Grupa Fenetre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dane kontaktowe: adres: Obornicka 117/7, 62-002 Suchy Las, tel.: +48 61 101 01 01, e- mail: kontakt@fenetre.pl.
 2. Rozporządzenie RODO – używane w dalszej części niniejszej klauzuli oznacza: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administrator Państwa danych osobowych przetwarza Państwa dane do celów:
  • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na podstawie Państwa zainteresowania ofertą Spółki (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  • oceny ryzyka ubezpieczeniowego, na podstawie obowiązku z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • wypełnienia obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie obowiązku z art. 8-10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, gdy zawarli Państwo umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • rozpatrywania reklamacji na podstawie obowiązku z art. 310 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  • ewentualnego podejmowania czynności związanych z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym, w tym profilowania zgłoszeń szkód ubezpieczeniowych pod kątem potencjalnych przestępstw w celu pogłębienia badania zgłoszenia, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki zapobiegania przestępstwom ubezpieczeniowym oraz obrony przed nadużyciami, gdy zawarli Państwo umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarli Państwo umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki w przypadku, gdy zawarli Państwo umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. I lit. f RODO);
  • badania satysfakcji Klientów będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z produktów i usług, gdy zawarli Państwo umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • oferowania Państwu przez nas zniżek w ramach programów lojalnościowych i ofert promocyjnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Spółki, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • oferowania Państwu przez Spółkę produktów i usług podmiotów bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, za Państwa dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • oceny ryzyka oraz realizacji umowy ubezpieczenia będziemy przetwarzać dane osobowe dotyczące Państwa zdrowia na podstawie Państwa zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • informowania o terminie ważności polis ubezpieczeniowych oraz przygotowania nowej oferty ubezpieczeniowej na podstawie Państwa zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • nawiązania z Państwem kontaktu, na podstawie Państwa zgody (w związku z art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Odbiorcy danych:
  Państwa dane Administrator może udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
  • podmiotom, którym Administrator zobowiązany jest przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
  • podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. firmie informatycznej, usługodawcy hostingowemu, dostawcy oprogramowania księgowego, firmie świadczącej usługi prawne na rzecz Spółki;
  • Osobom Wykonującym Czynności Agencyjne, Zakładom i Towarzystwom Ubezpieczeń z którymi Administrator współpracuje;
  • Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu;
  • innym podmiotom współpracującym i partnerom Administratora.
  Jednocześnie Administrator informuje, że nie przekazuje Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obecnie Spółka nie planuje także w przyszłości przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 5. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:
  • Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy będą przetwarzane przez Spółkę do czasu zakończenia realizacji umowy, a po tym czasie – przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz do końca okresu przedawnienia Państwa potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy, a w przypadku zaistnienia sporu sądowego na tle zawartej umowy, który trwałby dłużej – do zakończenia tego sporu;
  • w przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczenia Państwa dane pozyskane w związku z przygotowaniem oferty ubezpieczeniowej będą przetwarzane przez Spółkę przez okres 2 miesięcy od dnia złożenia Państwu oferty dotyczącej zawarcia umowy ubezpieczenia;
  • Państwa dane przetwarzane w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółce w związku z prowadzeniem działalności i realizacją umowy będą przetwarzane przez Spółkę do czasu wypełnienia tych obowiązków, a następnie przez okres, w którym przepisy nakazują przechowywanie Państwa danych lub przez czas, w którym istnieje możliwość poniesienia konsekwencji prawnych związanych z niewykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków, a w przypadku zaistnienia sporu sądowego na tym tle, który trwałby dłużej – do zakończenia tego sporu;
  • Państwa dane uzyskane na podstawie zgody na przetwarzanie danych, będą przetwarzane przez Spółkę do czasu cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody albo ustalenia, że dane się zdezaktualizowały
 6. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (tam, gdzie podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda);
  • prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii (na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO);
  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych (na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO);
  • prawo do usunięcia danych (na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych m.in. jeżeli Państwa zdaniem Spółka posiada nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzam je bezpodstawnie, nie potrzebuje ich lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych (na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO);
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO);
  • prawo do przenoszenia danych – macie Państwo prawo otrzymać od Spółki w ustrukturyzowanym, powszechnym używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane, które Państwo dostarczyliście Spółce na podstawie umowy lub zgody, mogą Państwo zlecić Spółce także przesłanie tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO).
  Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając Administratorowi wiadomość mailową na adres podany w pkt I lub list przesłany na adres pocztowy Administratora podany w pkt I powyżej.
 7. Skarga do organu nadzorczego:
  W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25 maja 2018 roku – do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a następnie do organu będącego jego następcą).
 8. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
  Podanie danych osobowych w związku z przygotowaniem oferty lub zawieraną umową i dokonaniem oceny ryzyka jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia.
  Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji celów przetwarzania określonych w Punkcie III lit. j – m.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W procesie analizy ryzyka ubezpieczeniowego, przygotowania oferty ubezpieczeniowej, zawarcia umowy ubezpieczenia podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w przesłanej dokumentacji. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o informacje o stanie zdrowia, dacie urodzenia, wykonywanym zawodzie, zasady analizy ryzyka ubezpieczeniowego. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów, sumę ubezpieczenia, wysokość składki ubezpieczeniowej. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany do celów przeprowadzenia analizy ryzyka ubezpieczeniowego odbywa się zgodnie z art. 4 ust. 8 pkt 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.